هنر هشتـــــ8ــم من بهار فلاحی مدیر وبلاگ انجمن هنر زیر نظر معاون فناوری دبیرستان نمونه دولتی هاجر(دوره اول)و با نظارت دبیر هنر آموزشگاه این وبلاگ را به مدیر محترم و کادر آموزشگاه و دانش آموزان تقدیم می نمایم. http://aep-honar.mihanblog.com 2018-06-21T01:30:54+01:00 text/html 2015-01-27T18:09:04+01:00 aep-honar.mihanblog.com بهار فلاحی انواع بافت های مختلف http://aep-honar.mihanblog.com/post/62 <div align="center"><br><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/92/cc51fdc373748465d54b6fe9ec25e579/بافت.png" alt="" align="bottom" border="0" height="112" hspace="0" vspace="0" width="328"><br><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/88/83d15c6854ee8bc7353068f8e82d3a72/1.png" alt="" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="322"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/97/5a18453b2c0985d1114351bea0d17114/2.png" alt="" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="326"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/28/0f4d82247c5928f805f9e7cb1fa84ccc/3.png" alt="" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="325"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/40/1727e5abed8e6fe4b79226d9b339e5da/4.png" alt="" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="325"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/94/1759295d36be169cf8f11a56e0167825/5.png" alt="" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="325"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/47/ff012b56cc2fea9ddaf941f795412cb3/6.png" alt="" align="bottom" border="0" height="460" hspace="0" vspace="0" width="325"><br> </div> text/html 2015-01-12T16:39:40+01:00 aep-honar.mihanblog.com بهار فلاحی نقاشی خیالی جغد http://aep-honar.mihanblog.com/post/59 <div align="center"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/48/cad9afb39324ef8b570c5b0eb97b356b/جغد.png" alt="نقاشی خیالی جغد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2015-01-12T15:05:09+01:00 aep-honar.mihanblog.com بهار فلاحی طراحی http://aep-honar.mihanblog.com/post/58 <div align="center"><font size="4"><br>کارهای طراحی دوست عزیزم خانوم افضلی<br>مریم 2<br></font><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/52/98eb1e34a579d5ae4e89cded3d5036ca/طراحی.png" alt="طراحی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/88/1c033c19c936da213bca97613bc62d11/آبرنگ.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2014-12-06T21:26:43+01:00 aep-honar.mihanblog.com بهار فلاحی طرح ذهنی پرنده http://aep-honar.mihanblog.com/post/57 <div align="center"><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/77/f0bfa7508adefadd9d9703a9acbae06e/ثث.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="403"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/90/67a52349a543a53ddeae03493a92b070/نقش_ذهنی_کبوتر.jpg" alt="نقش ذهنی کبوتر" align="bottom" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="402"><br><br><img src="http://www.uplooder.net/img/image/1/efeb5f51d770e3df2eeb1bc60ab6cd81/نقش_ذهنی_قو.jpg" alt="نقش ذهنی قو" align="bottom" border="0" height="300" hspace="0" vspace="0" width="402"><br><br></div> text/html 2014-11-25T03:48:25+01:00 aep-honar.mihanblog.com بهار فلاحی قاب عکس http://aep-honar.mihanblog.com/post/53 <p align="center"><font size="4"><span style="COLOR: #008040"><strong>دوستان عزیز در مطلب پیش به شما شیوه ی تا کردن یک پایه ی قایق را آموزش دادیم. حالا می خواهیم کار را از این پایه شروع کنیم و یک قاب عکس زیبا از آن بسازیم.</strong></span></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">1. کار را از این قسمت شروع کنید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/23917839161210198134189144102036413220316154.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">2. در این مرحله شما باید روی گوشه ی سمت راست بالایی یک تای اسکواش انجام دهید. ابتدا کاغذ را با دقت باز کنید و به صورت مورب کاغذ را تا کنید و خوب آن را با کف دستتان صاف کنید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/1534155215151784200147127217411672252125.jpg"></font></div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/76182481305483897212259522122360108184.jpg"></font></div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/1014711811819510648213824123125221511010169.jpg"></font></div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/22515126772172109317314129353115107128155.jpg"></font></div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/54981661031812251041911321492161761744320030.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">3. مرحله ی قبل را برای سه گوشه ی دیگر تکرار کنید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/4201682521942105150147106203661981351482.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">4. گوشه ی سمت چپ پایینی مربع کوچک را گرفته و در امتداد نقطه چین به گوشه ی سمت راست بالایی برسانید و آن را خوب با کف دستتان صاف کنید و سپس آن را باز کنید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/1709382331485615610249192322479980119163.jpg"></font></div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/582201592437354135230170186417415015915.jpg"></font></div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/1072551481321787052151206110227178962433134.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">5.حالا گوشه ی سمت چپ پایینی را گرفته و به خط تایی که تازه درست کردید برسانید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/1352301706796211301112361821231532292411412.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">6. در این مرحله این تا را تکرار کنید و آن را بار دیگر روی خودش تا کنید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/18710324515146502501020921151831295770141.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">7. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت پشتش تا کنید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/7122592092065012224189626813253101130175.jpg"></font> <div class="GImg"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/1924610321621413611520655141892272313275186.jpg"></font></div> </div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/248110157122200114372419829131161873018524.jpg"></font></div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/1282362201071182211823816560717321861451.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">8. مرحله ی 4 تا 7 را برای سه گوشه ی دیگر تکرار کنید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/130255281891821899812614312936592279132133.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">9. &nbsp;باید 4 تای آسان دیگر انجام دهید تا قاب عکس شما کامل شود.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/21110165310451153191130100135133186250174139.jpg"></font> <div class="GImg"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/2408060141106104885197397243251370156.jpg"></font></div> </div><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/2172205415113118014039126204148295598161242.jpg"></font></div><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">10. قاب عکس شما کامل شده. حالا باید یک عکس زیبا پیدا کنید و درون آن قرار دهید.</font></p><font size="4"> </font><div class="GImg" align="center"><font size="4"><img alt="قاب عکس" src="http://img1.tebyan.net/big/1391/10/324616205811707812729235219248892217129.jpg"></font></div>