دوستان عزیز در مطلب پیش به شما شیوه ی تا کردن یک پایه ی قایق را آموزش دادیم. حالا می خواهیم کار را از این پایه شروع کنیم و یک قاب عکس زیبا از آن بسازیم.

1. کار را از این قسمت شروع کنید.

قاب عکس

2. در این مرحله شما باید روی گوشه ی سمت راست بالایی یک تای اسکواش انجام دهید. ابتدا کاغذ را با دقت باز کنید و به صورت مورب کاغذ را تا کنید و خوب آن را با کف دستتان صاف کنید.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

3. مرحله ی قبل را برای سه گوشه ی دیگر تکرار کنید.

قاب عکس

4. گوشه ی سمت چپ پایینی مربع کوچک را گرفته و در امتداد نقطه چین به گوشه ی سمت راست بالایی برسانید و آن را خوب با کف دستتان صاف کنید و سپس آن را باز کنید.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

5.حالا گوشه ی سمت چپ پایینی را گرفته و به خط تایی که تازه درست کردید برسانید.

قاب عکس

6. در این مرحله این تا را تکرار کنید و آن را بار دیگر روی خودش تا کنید.

قاب عکس

7. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت پشتش تا کنید.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

8. مرحله ی 4 تا 7 را برای سه گوشه ی دیگر تکرار کنید.

قاب عکس

9.  باید 4 تای آسان دیگر انجام دهید تا قاب عکس شما کامل شود.

قاب عکس
قاب عکس
قاب عکس

10. قاب عکس شما کامل شده. حالا باید یک عکس زیبا پیدا کنید و درون آن قرار دهید.

قاب عکس